Modern Tanışma Uygulaması

Rampy ile sosyalleş ve seninle tam uyumlu partneri bul.

Arakdaşlık Uygulaması

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

1. Taraflar
rumpy ismiyle faaliyette bulunan mobil uygulama, İstanbul adresinde ikamet eden Rampy OÜ ("rampy") tarafından yönetilmektedir.
Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin (aşağıda kısaca "Koşullar" olarak anılacaktır), işbu Koşullar'a konu uygulama’ya üye olmaları ile yürürlüğe gireceğini ve bu Koşullar'a uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
İşbu Koşullar kapsamında rampy ve üyeler ayrı ayrı "Taraf" birlikte ise "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. Tanımlar
Uygulama: Google Play ve App Store üzerinde mobil uygulama olarak hizmet vermekte olan rampy,
Standart Üye: uygulama’da yer alan üyelik formunu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesini kabul ediyorum." ifadesiyle işbu Koşullar'daki ve yine ana sayfadaki "Gizlilik Politikası" 'ndaki tüm hüküm ve şartları kabul etmiş, onaylamış ve kayıt işlemini tamamlamış kişiyi,
Premium Üye: Uygulamadaki Standart Üyeliği'ni Premium Üyelik'e yükseltmiş ve böylece rampy tarafından açıklanan Premium Üyelik ücretini ödeyerek Premium Üye sınırsız mesajlaşma, Arama kriterlerindeki yakın mesagedeki üyeleri bulma ve uygulamadaki tüm özellikleri kullanma haklarına sahip olmuş üyeyi,
Üye: Standart Üye ve Premium Üyeler'in tümünü ifade eder.

3. Koşullar'ın Konusu
İşbu Koşullar'ın konusu, Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanma şartlarının ve buna bağlı olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Koşullar'ın kapsamı, işbu Koşullar içeriğinde yer alan hususlar ile kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Rampy tarafından uygulama içerisinde yayınlanmış olan her türlü açıklama, duyuru, Koşullar ve beyanlardan oluşmaktadır. Bunlar uygulama'da yayınlanmalarıyla birlikte işbu Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olurlar.

4. Üyelik Süreçlerine İlişkin Hak ve Yükümlülükler 
rampy'ye üye olmak isteyen kişilerin üyelik başvuruları için temel bir form doldurmalarını talep eder. rampy tarafından talep edilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak verilmesinden sonra üyelik başvurusu değerlendirmeye alınır. rampy, yapacağı kontrol sonucu başvuruyu kabul edip başvuru sahibini üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkını da haizdir. Üye'nin, aynı veya farklı bilgi ve içerik ile birden fazla üye profili oluşturması halinde rampy, ilgili Üye'nin tüm üyeliklerini Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın derhal iptal edebilir ve söz konusu Üye'nin PREMIUM Üye olması halinde Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. uygulama’ya üye olabilmek için, kişinin 18 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olması, işbu Koşullar'ın herhangi bir hükmünü daha önce ihlal etmemiş olması veya bu şekilde bir ihlal ya da benzeri sebeple Uygulama’daki üyeliğine daha önce son verilmemiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda, kişi, rampy hizmetlerini kullanmak ve uygulama’ya giriş yapmak için bir engeli bulunmadığını, rampy hizmetlerinin seçimi, kullanımı ve uygulama’ya girişe ilişkin her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartları taşımayan kişiler, üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olsalar bile, Üye sıfatını ve üyelik haklarını kazanamazlar. rampy, Üye'nin işbu Koşullar'ı kabul etmesi anlamına gelen onayı vermesi ve Uygulama’da belirtilen diğer uyarı ve yönlendirmeleri kabul etmesi sonucunda Üye'nin oluşturulacak şahsi hesabına ve uygulama veritabanına erişimini sağlar. Üye, uygulama’ya rampy tarafından imkan tanınan Facebook sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden girmesi halinde, rampy'a Uygulama’dan faydalanılması çerçevesinde ilgili sosyal medya hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder. Oluşturulan üye profili, rampy tarafından kontrolden sonra Uygulama’da görüntülenir. Ancak üye profilinin rampy tarafından onaylanması, profil kapsamında yer alan bilgilerin doğruluğu, gerçekliği ve hukuka uygunluğu ile ilgili garanti teşkil etmez.
Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri (web adresi, ikamet adresi, ve benzeri) bulunamaz. rampy'un Üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan Üyeler'in üyeliklerini iptal etme veya kişisel iletişim bilgileri kaldırılana kadar askıya alma hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler, uygulama’nındiğer tüm üyeleri tarafından görülebilir. Üye bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemez. Üye profilinde bulunan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin işbu Koşullar'da belirtilen şekilde iptal edilmesi ile son verilir. Üye'nin uygulama üzerinden diğer Üyeler'e gönderdiği özel mesajların toplamı rampy'un belirlediği mesaj sayısından fazla ise, mesajlar en eski tarihten başlanarak silinebilir. Üye, uygulama’ya yalnızca rampy'un takdirinde olan ve 1 (bir) yıla kadar saklı tutulsa da uygulama üzerinden duyurulan bir süre boyunca giriş yapmaması halinde tüm mesajlarının silinebileceğini peşinen kabul eder. Üye, uygulama aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği özel mesajların sayılanlarla sınırlı olmaksızın karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz yahut başka bir üyenin tacizini savunma gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici, kişilik haklarını veya özel hayatı ihlal edici nitelikte olmayacağını ve hukuka ve ahlaka aykırı beyan ve teklifler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin bu taahhüdüne aykırı davrandığına ilişkin rampy tarafında bir şüphe oluşması halinde Üye'nin özel mesajları otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Üyeler, anılan kapsamda özel mesajlarının taranmasına muvafakat ettiklerini, bu sebeple hiçbir hak ihlali iddiasında bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde şikayet edilen Üye'nin profili rampy tarafından herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir, üyeliği askıya alınabilir veya tamamen iptal edilebilir. Bu durumlarda PREMIUM Üye'nin ödemiş olduğu üyelik ücreti iade edilmez. PREMIUM Üye, bu kapsamdaki taleplerinden peşinen feragat etmektedir. rampy, işbu Koşullar'da belirtilen durumlarda Üyeler'in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, silme ve üyeliklerini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. rampy bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ek süre vermeden kullanabilir. Üyeler, rampy'un talep ettiği değişiklik/düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. rampy tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat rampy tarafından yapılabilir. rampy tarafından talep edilen değişiklik/düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler'in kendilerine aittir. Üye, rampy'a sunmuş olduğu bilgi ve belgelerde uyuşmazlık tespit edilmesi veya kendisi ile ilgili şikayet bulunması halinde, hizmet kalitesinin sağlanması amacıyla rampy tarafından bilgilerine ilişkin doğrulama süreçleri yürütülebileceğini, bu kapsamda kendisinden ek bilgi ve belge talep etmenin yanı sıra kendisi tarafından İnternet üzerinden kendi rızası ile genele paylaşılan verilere erişilebileceğini kabul eder. rampy, Uygulama’daki hizmetlerin bazılarını ücretsiz, bazılarını ise ücretli olarak sunmaktadır. Ücretli hizmetlerin rampy tarafından sunulması ve Üye tarafından bu hizmetlerin kullanımına hak kazanılması, Üye'nin rampy'a üye olmak istemesi, ücretli hizmetlere ilişkin "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'ni akdetmesi ve işbu Koşullar'ı okuyup, anlayıp, onaylayarak kabul etmesini müteakip, ücretlendirmeye ilişkin, yenileme hususu da dahil fakat bununla sınırlı olmamak üzere, tüm unsurları ve hususları kabul ederek satın alması koşuluyla geçerlilik kazanır. Üye, rampy tarafından sunulan ücretli hizmetleri, "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'ni onaylayarak icazet verdiği ilgili ücretlerini ödedikten sonra kullanmaya başlayabilir, aksi hallerde hiçbir şekilde rampy tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanamaz. Üye, bu hususun bilgisi dahilinde olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. rampy, uygulama üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri tek başına belirlemeye, bu ücretler üzerinden uygun gördüğü indirimleri yapmaya, zaman zaman hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya veya ücretsiz sunulan hizmetlerden ileriye yönelik olarak ücret talep etmeye tek başına yetkilidir. Üye, bu kapsamda herhangi bir talep hakkının bulunmadığını ve mevcut uygulamaların ilerideki olası uygulamalara ilişkin olarak kazanılmış hak şeklinde yorumlanamayacağını peşinen kabul eder. Üye, uygulama üzerinden sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetlerin kapsamı ve ücretlendirme durumu ile Standart Üyelik ve/veya PREMIUM Üyelik kapsamının rampy tarafından herhangi bir zamanda Üye'ye bildirimde bulunarak ya da bulunmaksızın değiştirilebileceğini kabul eder.

5. PREMIUM Üyeliğe İlişkin Hak ve Yükümlülükler
rampy, Uygulama’da Standart Üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve Standart Üyeler'den daha fazla haklara sahip olunan PREMIUM Üyelik hizmetini sağlamaktadır. PREMIUM Üyelik ücretleri Uygulama’da duyurulmaktadır. Bu hizmet Üye tarafından tercih edilen PREMIUM Üyelik ücretinin tamamen ödeneceğinin Üye tarafından kabul edilip onaylanmasından ve ilgili "Google Play ve/ya App Store üzerinden ödeme" Ödeme Hizmeti'nin akdedilmesinden sonra geçerli olarak başlar. PREMIUM Üyeliğin süresi günlük (1,99 TL), 1 ay (9,99 TL), 3 ay (19,99 TL) veya 6 ay (39,99 TL) olarak belirlenmiş olup, rampy'un bu bilgileri geleceğe yönelik olarak  tadil  hakkı saklıdır.  PREMIUM Üyeler mesaj gönderip alabilir, sadece PREMIUM Üyeler'in görüntülemesine izin verilen profilleri görebilir. Ayrıca PREMIUM Üyeler, sitede PREMIUM Üyeliğe sağlanacağı belirtilen diğer hizmetlerden faydalanabilirler. PREMIUM Üyelik ücretinin tutarı, Üye tarafından tek seferde ödenebileceği gibi, Üye kredi kartında tutarın tamamını karşılayacak bakiyenin bulunmaması halinde Üye aylık ödeme opsiyonunu da seçebilir.  İlgili PREMIUM Üyelik ücreti tutarı veya aylık miktarlarının, Üye'nin kredi kartından yetersiz bakiye nedeniyle tahsil edilememesi durumunda, Üye'nin PREMIUM Üyeliği söz konusu tutar tahsil edilinceye kadar Standart Üyeliğe dönüştürülecektir. Üyelik ücret tutarı veya ilgili aylık miktar tahsil edildikten sonra Üye tekrar PREMIUM Üye olarak, üyelik yenileme hizmeti de dahil olmak üzere rampy'un sağlayacağı tüm hizmetleri kullanmaya hak kazanacaktır. Ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan rampy sorumlu değildir. PREMIUM Üye olmak isteyen Üye'nin, mesleğini, eğitim seviyesini, gelirini, yaşını ve rampy tarafından talep edilebilecek diğer bilgilerini tam ve doğru olarak beyan etmemesi, işbu Koşullar'a aykırılık teşkil eder. Söz konusu durumun rampy tarafından tespit edilmesi halinde, Üye'nin PREMIUM Üyeliği rampy tarafından derhal iptal edilir ve Üye tarafından ödenen ücret iade edilmez. Üye, rampy'un gerekli görmesi halinde bu bilgilerin kanıtlanmasına ilişkin Üye'den her türlü resmi belge talebinde bulunabileceğini ve bu belgeleri rampy'a ivedilikle sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili belgelerin sağlanmaması, sahte olduğu veya gerçeği yansıtmadığı yönünde rampy nezdinde bir kanaat oluşması durumunda, rampy'un üyeliği iptal etme veya söz konusu durum giderilene kadar askıya alma hakkı saklıdır. * Üye, medeni durumunu ''Ayrı Yaşıyor" olarak diğer üyelere beyan ederse, rampy tarafından talep edilmesi halinde, yasal boşanma sürecinin başlamış olduğuna dair resmi evrakı tevdi etmekle yükümlüdür. Zira, ''Ayrı Yaşıyor" medeni durumu, yalnızca yasal olarak boşanma süreci başlamış olan Üyeler için geçerlidir. Üye herhangi bir nedenle ücret iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder. PREMIUM Üye, işbu Koşullar'da ve rampy tarafından Uygulama’da belirtilen, yayınlanan ve/veya yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamalardan doğan tüm yükümlülüklere uymayı kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar ve rampy tarafından Uygulama’da belirtilen, yayınlanan/yayınlanacak bildiri ve her türlü açıklamadan doğan yükümlülüklerine aykırı davrandığı için uygulama’nınbir bölümünden veya tamamından faydalanma, şahsi hesabına ulaşma, mesajlaşma hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen PREMIUM Üyelere ücret iadesi yapılmaz. PREMIUM Üye'nin üyeliğini iptal etmesi halinde PREMIUM Üyeliğin kendisine verdiği haklar sona erer; ancak Standart Üyeliği aksi Üye tarafından yazılı olarak açıkça bildirilmedikçe devam eder. Üye'nin, PREMIUM Üyeliği'nin yenilenmesi halinde üyelik, süre ve ücret de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aynı hüküm ve şartlarla devam eder. rampy'un, çeşitli kampanyalar veya ticari kararları doğrultusunda diğer üyeler için PREMIUM Üyeliği yenilenen Üye'nin ilk üyeliğindeki hüküm ve şartlardan daha olumlu ya da olumsuz şartlarda üyelik imkanı sunuyor olması halinde dahi, Üye yenileme halinde ilk üyeliğindeki aynı hüküm ve şartlara tabi olacağını ve kendisinden yenileme tarihindeki güncel PREMIUM Üyelik tutarı tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, PREMIUM Üyeliği'nin yenilenmesini istememesi halinde, PREMIUM Üyelik süresinin sona erme tarihinden en geç 30 (otuz) gün öncesinde rampy'a telefon, elektronik posta yoluyla profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile berPremiumr yazılı olarak bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu üyelik yenileme iptal bildiriminin belirtilen sürede yapılmaması durumunda PREMIUM Üye hiçbir koşulda hak iddiasında/herhangi bir talepte bulunamaz. İşbu Madde 5 kapsamında ücretin tahsil edilmesine ilişkin olarak bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan rampy sorumlu değildir.

6. Taraflar'ın Diğer Hak ve Yükümlülükleri
Üye, uygulama’nınkullanımına imkan veren uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifresi de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye, uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını rampy'a bildirmekle yükümlüdür. Üye'ye ait uygulama ve Facebook kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, şifresi ile üye profilini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üye'ye devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Üye profilinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanıldığının tespit edilmesi veya bu yönde önemli bir şüphe bulunması halinde rampy'un üyeliği askıya alma veya sona erdirme hakkı saklıdır. PREMIUM Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. Üye, üyelik hesabını başka birine ait sahte profiller yaratacak, kimliği ile ilgili yanıltıcı veya aldatıcı nitelik arz edecek şekilde oluşturmayacağını, uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, bu bilgi, içerik, fotoğraf, resim ve özel mesajlaşmaların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, özel mesajlaşmaları da dahil olmak üzere Uygulama’da kendisi, bünyesinde bulunduğu firma veya diğer üçüncü kişilere ait kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını veya uygulama’yı sair şekillerde ticari amaçla kullanmayacağını, bu amaçla parola vesair bilgi almayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemez, herhangi bir şekilde reklam yapamaz, herhangi bir siyasi görüşün, dinin ve benzeri propagandasını yapamaz, ırkçılığı, bağnazlığı, herhangi bir birey ya da gruba karşı nefreti ve fiziksel zararı teşvik eden içerik yayınlayamaz, ahlaka aykırı cinsel içerikli paylaşımlarda bulunamaz, para veya parasal değerler vaadinde bulunamaz veya talep edemez, üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiremez. uygulama ve rampy hizmetleri, üyelerin bireysel kullanımı için tasarlanmış olup, örgütler, şirketler/işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik kullanılamaz. Üye, diğer üyelere göndereceği mesajlarda, e-postalarda ve uygulama içeriğine sağlanan her türlü yazı ve bilgide asla kredi kartı numarası ve benzeri özel bilgilerini yazmaması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. rampy, bu yollarla aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Bu madde başta olmak üzere Üye tarafından uygulama’ya yüklenen ve işbu Koşullar ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler rampy tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Üye'nin Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. PREMIUM Üyelik halinde Üye bu gibi durumlarda kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder. uygulama’nınkullanımından doğan ve uygulama’ya Üye tarafından eklenen içeriklere ve mesajlara ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. rampy, Üye'nin uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler/işbu Koşullar ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan/dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye'nin Koşullar'da belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar Üye'ye rücu edilecektir. Üye, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde ve uygulama’ya yüklediği her türlü içerikte Koşullar ve ekleri ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek şartlara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile uygulama’nınişleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Üye ayrıca, uygulama’ya eklediği içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı (trojan), vesair zararlı materyaller içermeyeceğini, uygulama’yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler vesair içerik ile bunların işlenmesi ile oluşturulacak veritabanları üzerindeki haklar veya bu hakları kullanma yetkisi rampy'a aittir. uygulama’nıntasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi/yazılımın kopyalanması/Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya ve benzeri verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler'in (*) uygulama’nıngüvenliğini tehdit edebilecek, uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler'in Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (**) uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış/başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içerikler ile mesajlara yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (***) uygulama’nıngenel güvenliğini tehdit edecek/Site, rampy ve diğer Üyeler'e zarar verebilecek eylemlerde bulunması; (****) uygulama’nınve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, rampy sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. Uygulama’da yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal, rampy'un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi mecralarda yayınlanamaz. rampy Üyeler veya üçüncü kişiler tarafından kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya kişilik haklarını ihlal eden içerikleri yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Üye hesaplarını silme ve ilgili üyelikleri sonlandırma hakkına da sahiptir. rampy'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Koşullar ve eki niteliğindeki Gizlilik Koşulları ve uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayınını durdurma hakkı saklıdır. rampy tarafından Koşullar, Gizlilik Koşulları ve sair ek dokümanlar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, uygulama’nınkullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Üye, güncel koşullara yayımı takiben bir haftalık süre içinde yazılı olarak itiraz etmediği veya bu süre içerisinde hizmetleri kullanmaya devam ettiği takdirde değişiklikleri kabul ettiği varsayılır. Üye, yapılan değişikliğe itiraz ederse ücretsiz üyeliğini derhal süreli veya süresiz olarak iptal/pasif yapmak hakkına sahiptir. Herhangi bir değişikliğe itiraz eden PREMIUM Üye'nin ücretli üyeliğinde kalan süresi iptal edebilir. Bu halde Üye'ye kullanmadığı döneme denk gelen üyelik ücreti iade edilmez. Her türlü itirazın rampy'a yazılı olarak yapılması zorunludur. Yazılı olarak yapılmayan hiçbir başvuru, itiraz, ve benzeri rampy tarafından dikkate alınmayacaktır. Üye, ilgili itirazını yazılı olarak yapmaması durumunda her ne koşulda olursa olsun, rampy'a karşı hiçbir hak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye bilgilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeler Gizlilik Koşulları kapsamında düzenlenmekte olup, rampy Üye bilgilerini işbu Koşullar ve Gizlilik Koşulları'nda belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Üye Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

7. Sorumluluğun Sınırlandırılması
rampy, Üye tarafından uygulama’ya girilmesi, uygulama’nınya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vesair kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. rampy, ağır kusuru bulunan haller dışında, işlemin kesintiye uğraması, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. rampy, Internet gibi açık şebekelerdeki veri naklinde verilerin korunmasının halihazırdaki teknik gelişime göre kapsamlı tarzda garanti edilemeyeceğine ve veri nakli ile korunmasında çeşitli risklerin olabileceğine açıkça Üye'nin dikkatini çekmektedir. Üye internete sunduğu bilgilerin güvenliği için bizzat önlem alması gerektiğinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Uygulama’da paylaştığı her türlü içerikten; uygulama ve Uygulama’da sunulan hizmetleri işbu Koşullar ve uygulama’nınilgili bölümlerinde belirtilen kural ve koşullara uygun kullanmaması sebebiyle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve hak ihlalinden münhasıran sorumlu olup, bu içeriklere yahut işbu Koşullar'ı ihlal etmesi ya da uygulama’nınkullanım amaçlarına aşan fiillerine ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye'ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, rampy'un diğer üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve içerikler de dahil olmak üzere uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir içeriğin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, Üye'ye ait içeriklerin üçüncü kişiler tarafından Uygulama’da veya sair mecralarda paylaşılabileceğini, söz konusu içeriklerden, Üye'nin haklarının üçüncü kişiler tarafından ihlalinden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı rampy'un sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye, rampy'un Üye için ilgilendiği diğer üyelerle uygulama kuralları dahilinde iletişime geçebileceği platform oluşturduğunu, üyelik süresi dahilinde başarılı bir ilişki kurmayı garanti ve taahhüt etmediğini, üyelik süresince Üye'nin bir ilişki kuramamasından veya kurduğu ilişkilerin başarılı olmamasından sorumlu olmadığını, bu sebepten dolayı üyeliğinin iptalini ve yapmış olduğu ödemenin iadesini isteyemeyeceğini kabul ve beyan eder. Üye, uygulama üzerinden rampy'un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine/platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceği, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında rampy'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. rampy, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçüde, uygulama’nınkullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site, uygulama kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda rampy'un bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. rampy, işbu Koşullar kapsamında, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Üye, uygulama ve uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda rampy'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, uygulama’nınişleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Üye, rampy'un uygulama’ya virüs, solucan (Worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve rampy'un yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

8. Mücbir Sebepler
Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar'ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Koşullar hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

9. Yürürlük
İşbu Koşullar ve Koşullar'ın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Koşulları ile uygulama içinde bildirilen tüm Koşullar Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi'nin okunup kabul edilmesi ile yürürlüğe girer.

10. Koşullar'ın Askıya Alınması ve Feshi
İşbu Koşullar'da açıkça belirtilen haller dışında Üye'nin işbu Koşullar'da yer alan düzenlemelere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, uygulama’yı herhangi bir şekilde ticari amaçla kullanması, Üye'nin faaliyetlerinin ya da varsa uygulama’ya dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına zarar getirici mahiyette olması halinde rampy, Üye'nin uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. rampy tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Koşullar rampy tarafından feshedilebilecektir. Üye'nin bu nedenle rampy'dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz. PREMIUM Üye, Koşullar'ın belirtilen şekilde askıya alınması veya feshi halinde rampy'dan ödediği tutarların iadesini talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder. İşbu Koşullar'da belirtilen hallerin yanı sıra Üye'nin gün içerisinde rampy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşecek nitelikte ve nicelikte mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsuru göndermesi halinde, rampy, söz konusu aykırı iletişim unsurunun niteliğine ve niceliğine ilişkin tamamen kendi uhdesinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini herhangi bir neden belirtmeksizin bloke edebilir. Gün içerisinde gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının rampy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düşüp düşmediği konusunda takdir yetkisi münhasıran rampy'a aittir. rampy, gönderilen mesaj, ileti ya da benzer nitelikte iletişim unsurunun sayısının rampy'un ilke ve kullanım amaçlarına aykırı düştüğü gerekçesiyle Üye'nin geçerli mevcut üyeliğini bloke etmesi halinde, Üye'ye uyarıcı ve bilgilendirici bildirimlerde bulunur. Üye'nin, rampy tarafından belirlenen nihai aykırı iletişim unsuru sayısı limitini aşması, rampy tarafından yapılan uyarıcı ve bilgilendirici bildirimleri dikkate almaması ve gereğini yerine getirmemesi durumunda, Üye'nin geçerli mevcut üyeliği tamamen sonlandırılır ve Üye'ye ücret iadesi yapılmaz. Üyeliği bu nedenle sonlandırılan/silinen Üye'nin PREMIUM Üye olması halinde, Üye hiçbir koşul ve şart altında hak talebinde bulunamaz ve ilgili üyeliğin silindiği süre için ilgili PREMIUM Üye'ye hiçbir koşul ve şart altında ücret iadesinde bulunulmaz. Üye, bu maddede düzenlenen hükmü okuyup anladığını ve bu hükmün bilgisi dahilinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. rampy dilediği zamanda uygulama’yı/işbu Koşullar'ı süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir. Standart Üye, uygulama’nınüyelik ayarları bölümünden standart üyeliğini pasif yapabilir. Üyeliğin pasif yapılmasından sonra üyeliğe dair yaş, cinsiyet, fotoğraf ve şehir bilgisi gibi bazı kayıtlar sitenin veritabanında tutulur. Üye, işbu Koşullar'ı imzalamakla, bu bilgilerin pasif yapılmasından itibaren Uygulama’da yayınlanmamaya ve rampy tarafından işbu Koşullar ve eklerinde belirtilen şekillerde kullanılmaya devam etmesine peşinen muvafakat eder. İptal edilen/silinen Standart Üyeliğe ilişkin tüm kayıtlar veritabanından silinir. PREMIUM Üye, üyeliğini iptal edebilmek/silmek için üyelik süresinin dolmasından en geç 30 (otuz) gün önce rampy'le profilinde yer alan güvenlik parola bilgisi ile berPremiumr yazılı olarak posta, e-posta veya telefon yolu ile irtibata geçmek ve üyeliğine ilişkin iptal talebini rampy'a iletmek zorundadır. Bu durumda, üyeliğe bağlı olan her türlü üyelik yenilemesi de iptal edilmiş olacaktır. PREMIUM Üye, dilerse sadece PREMIUM Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme talebini de iptal edebilir. Bu durumda, sadece PREMIUM Üyelik hususuna ilişkin olan üyelik yenileme iptal edilmiş olacak ve PREMIUM Üye ödemiş olduğu üyelik süresinin bitimine kadar rampy'u kullanmaya devam edebilecektir. Bu sürenin bitiminde Üye, Standart Üye olarak siteyi kullanmaya devam edebilecektir. Ancak, PREMIUM Üyelik kaydı bulunan profilin Üye tarafından nihai olarak iptal edilmesi durumunda, PREMIUM Üye, böyle bir iptal sonrası kesinlikle rampy PREMIUM Üyelik bilgilerini kullanarak bir daha uygulama’ya girerek rampy PREMIUM Üyelik hizmetlerinden yararlanamayacağını peşinen kabul eder. Üye, kimlik doğrulaması için üyeliğine ilişkin fesih bildiriminde e-posta adresini ve kullanıcı kodunu/güvenlik parola bilgisini belirtmekle yükümlüdür. Üye'nin uygulama üyeliğinin sona ermesi halinde uygulama’ya yüklediği içerikler, fotoğraflar ve profilinde paylaştığı bilgiler yukarıda belirtilen şekilde rampy kayıtlarından silinecek olup, Üye herhangi bir nedenle yeniden üyelik tesis etmesi durumunda bu bilgilere artık erişimi kalmayacağını kabul eder. Üye'nin işbu Koşullar tahtında üyeliği sona erdiği halde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği yükümlülükleri ve kişilik haklarının korunması ve gizlilikten doğan yükümlülükleri aynen devam eder. Üye, üyeliğini iptal etmekle ücretli hizmetler için ödediği ama henüz kullanılmamış kısmından feragat etmiş olacağı için yaptığı ödemeleri geri alamaz.

11. Başvuru Yolları ve Feragat
İşbu Koşullar'da düzenlenen herhangi bir haktan veya başvuru yolundan feragat yazılı olmadıkça geçerli olmaz. Bir feragat, ancak verildiği koşullarda geçerli olur ve işbu Koşullar'ın bir hükmünden, şartından veya koşulundan feragat, aynı hükümden, şarttan veya koşuldan yeniden veya sürekli olarak feragat olarak kabul edilemez ya da bu şekilde yorumlanamaz.

12. Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu Koşullar ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Koşullar'ın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

13. Bilgilendirme ve Duyurular
rampy'dan üyelere yapılan duyurular, ekranda bulunan bölümlerden giriş yapıldıktan sonra ya da e-posta yoluyla yapılır. Üyelerin rampy'a yapacakları bildirimler işbu Koşullar'da ek yöntemler belirtilmediği sürece  [email protected]  adresine e-posta yoluyla yapılmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
rampy internet sitesi (www.rampy.club), Rampy OÜ firmasına aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği rampy için büyük önem taşır.  rampy olarak, siz değerli müşterilerimizin güvenliğini göz önünde bulundurarak; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin ad, soyad, TC kimlik numarası, iletişim bilgileri gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5809 Sayılı Elektronik HPremiumrleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu  düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup; ilgili mevzuat gereğince rampy kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  Kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz rampy tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.  Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz.  rampy, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme kapsamında işleyebilmektedir.  Internet sitemizde rampy tarafından işletilmeyen diğer internet sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından rampy 'un sorumlu olmadığını belirtiriz.  Son olarak, rampy 'un gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
KVKK madde 4 uyarınca; 
(1) 'Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.
(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur: 
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.'  Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, abonelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, arabağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve Abonelik Sözleşmenizin yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, ürün ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, müşteri hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, abone/tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri, rampy yeniliklerinden hPremiumrdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi,  hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ilgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespiti ve yetkililerle paylaşılması, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, rampy ürün ve hizmetlerine ilişkin (afrodizyak.com forum dahil) kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik hPremiumrleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet, ürün ve servislerin verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz,  şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 
Kişisel verileriniz; elektronik hPremiumrleşme hizmetleri ve rampy tarafından sunulan tüm hizmetler ve  yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında rampy 'un yükümlülüklerini gereği gibi  yerine getirebilmesi amacı ile, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda toplanır. Kişisel Verilerin Aktarılması 
Kişisel verileriniz,  Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler
Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında,  yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:
Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.  Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız 
rampy 'a başvurmak suretiyle KVKK 11. Maddesi uyarınca; 
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.  Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 
Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden hPremiumrdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.  rampy olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi ve sizlere sunduğumuz tüm hizmetlerimizde kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam etmekte olduğumuzu bilgilerinize sunar; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi [email protected] üzerinden iletebileceğinizi belirtmek isteriz.  Blogumuzda paylaşıma sunulan tüm içerikten 5651 Sayılı Kanun'un 8 ve T.C.K'nın 125. maddesine göre paylaşımı yapanın kendisi sorumludur. Blogumuz paylaşımcıların gönderdiği içerikten doğabilecek yasal sorunlar nedeni ile sorumlu tutulamaz. Blogumuzdaki paylaşımlar hakkında tüm hukuksal bildirimler [email protected] üzerinden bildirilmesi halinde, bildirimin bize ulaşmasından sonra en geç 7 (yedi) gün içerisinde yanıt verilir.